الف) پایداری مواد موثره دارویی
۱٫ اهمیت تهیه و نگارش پروتکل پایداری برای API و محصولات نهایی.
۲٫ نکات کلی و شرایط نگهداری دمایی و رطوبتی در انجام پایداری مواد موثره دارویی.
۳٫ تفاوت Retest و تاریخ انقضا و نحوه انجام آزمایش مجدد.
۴٫ روش های HPLC و روش های نشان دهنده پایداری جهت ناخالصی ها.
۵٫ انواع ناخالصی ها در مواد موثره دارویی و چگونگی تعیین مشخصات.
۶٫ انواع و تعریف آزمایشات استرس مانند پایداری نوری، هیدرولیز اسیدی و قلیایی و تخریب اکسیداتیو.
۷٫ نحوه انتخاب سری ساخت ها.
۸٫ سیستم ظرف و بسته بندی و مطالب لازم برای برچسب ظروف مواد موثره دارویی Storage Statement.
9. فواصل انجام تست ها.
ب) پایداری محصولات دارویی
۱۰٫ نحوه انجام پایداری دمایی و نوری بر محصولات دارویی.
۱۱٫ پایداری تسریع شده، پایداری بینابینی و پایداری زمان طولانی.
۱۲٫ کالیبراسیون اتاقک پایداری.
۱۳٫ محصولات یخچالی و فریزری.
۱۴٫ روش پرانتزگیری Bracketing و ماتریکس جهت کاهش تست ها.
۱۵٫ مناطق اقلیمی چهارگانه و تعیین منطقه کشور ایران.
۱۶٫ ارزیابی نتایج پایداری و پیشنهاد تاریخ انقضا و التزام ادامه مطالعات پایداری.
۱۷٫ سیستم ظرف و بسته بندی و مطالب لازم برای برچسب ظروف محصولات دارویی Storage Statement
18. تعریف درجه حرارت میانگین کینتیکی MKT و نحوه محاسبه آن و کاربرد آن در نگهداری.
۱۹٫ مشخصات زمان آزادسازی Release Specification و مشخصات تاریخ انقضا.
۲۰٫ و بسیاری مطالب کاربردی دیگر.